Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
společnosti Igepa CZ s.r.o. (dále jen dodavatel“)
platné od 1. 4. 2023

 

1. PLATNOST PODMÍNEK

 

1.1  Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a výkony dodavatele a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě všech smluv uzavřených mezi dodavatelem a zákazníkem a jsou nedílnou součástí smluv uzavřených mezi dodavatelem a zákazníkem.

1.2  Odchylná ujednání smluvních stran ve smlouvě či oboustranně písemně potvrzené objednávce mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.3  V případě, že zákazník odkáže v objednávce či jiné komunikaci na své obchodní podmínky či uvede jakékoli výhrady či zvláštní podmínky, platí, že takové obchodní podmínky, výhrady a zvláštní podmínky zákazníka jsou závazné pouze tehdy, pokud je dodavatel výslovně písemně přijme. Dodavatel dále uvádí, že pokud neuvede výslovně písemně jinak, nesouhlasí s takovými obchodními podmínkami a vylučuje možnost uzavření smlouvy při přiložení takových obchodních podmínek. Odlišné podmínky zákazníka platí jen tehdy, jsou-li dodavatelem výslovně písemně uznány.

 

2. NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY (KONTRAKTU)

 

2.1  Nabídky, návrhy na uzavření smlouvy, jakož i veškeré údaje uváděné v cenících, katalozích a nabídkových listech dodavatele jsou zásadně nezávazné. Dodavatel je takovými nabídkami, návrhy na uzavření smlouvy a jinými technickými a cenovými údaji vázán pouze v případě, že jsou jako závazné výslovně označeny. V ostatních případech platí, že tyto údaje jsou pouze orientační a závaznými se stávají pouze v případě jejich výslovného písemného potvrzení smluvními stranami, tj. uzavřením smlouvy.

2.2 Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká na základě elektronické, písemné, nebo ústní objednávky zákazníka a jejího následného potvrzení dodavatelem, a to v elektronické, písemné, nebo ústní formě, okamžikem odeslání tohoto potvrzení. Potvrzení objednávky zákazníka nemusí být dodavatelem provedeno ve formě, v jaké byla provedena objednávka. Uzavřením smlouvy zákazník rovněž potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud má některá ze smluvních stran připomínky na doplnění nebo změnu návrhu druhé smluvní strany, považují se takové připomínky za odmítnutí návrhu a současně za nový návrh. V případě, že by zákazník potvrdil uzavřenou smlouvu způsobem dle § 1757 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („NOZ“), dodavatel předem prohlašuje, že případné odchylky a/nebo změny odmítá.

2.3  Výše uvedený způsob uzavírání smluv platí i pro dodatky, změny a vedlejší ujednání smluv již uzavřených, pokud to jejich ustanovení nevylučují.

2.4  Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při změně okolností není oprávněn domáhat se obnovení jednání o již uzavřené smlouvě. Smluvní strany se též dohodly na vyloučení aplikace § 1798-1801 NOZ (smlouvy uzavírané adhezním způsobem).

2.5  Objednávka musí obsahovat identifikační údaje zákazníka a dodavatele, specifikaci zboží a jeho množství, termín a místo dodání zboží, způsob dopravy a odkaz na tyto obchodní podmínky.

2.6  Nepřesná specifikace objednávky jde k tíži zákazníka a dodavatel za takovou objednávku a její plnění nepřebírá žádnou odpovědnost. V případě ústní objednávky bude k prokázání obsahu objednávky, pokud jde o specifikaci zboží, rovněž možné použít dodací list potvrzený zákazníkem.

2.7  Objednávka je přijata v případě, že ji dodavatel nejpozději do 5 pracovních dnů písemně potvrdí. Dodavatel není povinen doručené objednávky akceptovat. Nevyjádří-li se dodavatel k doručené objednávce ve výše uvedené lhůtě, platí, že objednávku odmítl.

2.8  Objednávku může dodavatel akceptovat též konkludentně, tj. odesláním či předáním zboží; to však pouze tehdy, pokud to objednávka výslovně připouští. V takovém případě je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy zákazník plnění od dodavatele převezme.

 

3. JAKOST A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ

 

3.1  Nepatrné a/nebo jinak technicky nevyhnutelné odchylky v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a/nebo jiných vlastnostech či množství dodávaného zboží si dodavatel vyhrazuje v rámci běžných zvyklostí v oboru, kdy takové plnění s odchylkami se považuje za plnění řádné. Totéž platí i vzhledem k sortimentním změnám na straně původního výrobce zboží. Podpůrně se pro množstevní, váhové a rozměrové odchylky použijí technické specifikace, dané výrobcem zboží.

3.2  Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy se zákazníkem ke změně sortimentu či výrobní technologie zboží u výrobce, vyhrazuje si dodavatel právo dodat zboží stejného druhu, a to případně i od jiného výrobce.

3.3  Nejsou-li jakost a provedení smluvními stranami předem ujednány, pak je dodavatel oprávněn a povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě. Je-li ke zboží výrobcem vydán technický list, dodává dodavatel zboží v kvalitě dle parametrů stanovených výrobcem v technickém listu.

3.4  Díky stálému technickému rozvoji není kvalita a kvantita již provedených dodávek rozhodující pro nové dodávky. Totéž se týká i vzorníků dodavatele. Platí vždy výhradně konkrétní dohoda při potvrzení objednávky zákazníka.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY, MÍSTO DODÁNÍ

 

4.1  Dodavatel se zavazuje dodat zákazníkovi zboží v množství a druhu dle písemných objednávek zákazníka. Místo plnění dodávek jsou provozovny dodavatele (Odolena Voda, Rajhrad), není-li dohodnuto jinak. Dodavatel je oprávněn poskytnout i dílčí plnění, není-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

4.2  V případě, že je dodavatel zavázán dle smlouvy dodat zákazníkovi zboží na jiné místo, určené zákazníkem, je dodavatel oprávněn zvolit vhodný dopravní prostředek dle svého uvážení. Je-li způsob dopravy dle smlouvy určen dle požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3  Dodavatel není povinen pojišťovat dodávané zboží.

4.4  Není-li termín dodání smluven, dodavatel dodá zboží i bez výzvy zákazníka ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu dodání.

4.5  Vznikne-li zákazníkovi újma (škoda) v důsledku prodlení na straně dodavatele jím zaviněného, dodavatel za tuto újmu (škodu) odpovídá, pokud svůj závazek nesplní ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty písemně poskytnuté zákazníkem. Výše nároku na náhradu újmy (škody) způsobené prodlením na straně dodavatele v takovém případě činí nejvýše 5 % z hodnoty dlužného plnění.

4.6  Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodu zásahu vyšší moci, je dodavatel oprávněn částečně a/nebo zcela odstoupit od již uzavřené smlouvy a/nebo prodloužit jednostranně dodací lhůtu až do doby pominutí účinků vyšší moci. V tomto případě nemá zákazník nárok na náhradu škody. Pokud zpoždění dodávky z důvodu vyšší moci činí více než dva měsíce, je též zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.7  Zákazník je povinen objednané zboží v místě dodání převzít. Předání a převzetí dodávky bude stvrzeno podpisem zákazníka na dodacím listu. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % ceny dodávky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok dodavatele na úhradu dodatečných nákladů spojených s (i opakovaným) dodáním zboží.

4.8  V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží či jiným způsobem znemožní dodavateli splnit povinnost dodat zboží a/nebo bezdůvodně odmítne zboží převzít, je povinnost dodavatele dodat zboží včas splněna, byl-li nejpozději v poslední den dohodnuté doby plnění řádně připraveno k převzetí a dodavatel zákazníka o této skutečnosti informoval, resp. okamžikem bezdůvodného odepření převzetí plnění. V takovém případě platí, že zboží bylo dodáno bez jakýchkoliv vad. Dodavatel je oprávněn v takovém případě zboží dle jeho povahy uskladnit na náklady zákazníka či zlikvidovat.

4.9  V případě uzavření smluv, ve kterých si zákazník s písemným souhlasem dodavatele vymínil dodatečnou lhůtu k odvolání (zrušení) takové smlouvy (rozvazovací podmínku), je dodavatel při překročení této lhůty a po marném uplynutí dodatečné lhůty 14 dnů oprávněn od takové smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu újmy (škody).

4.10  V případě, že je místo dodání zboží mimo území ČR, přebírá odpovědnost za splnění povinností související s exportem zboží kupující, není-li dohodnuto jinak.

 

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

5.1  Dodavatel neodpovídá za vady, které vzniknou v důsledku běžného opotřebení, během přepravy, nesprávným skladováním, údržbou či používáním v rozporu s návodem k použití, neodbornou manipulací, v důsledku hrubého zacházení či zaviněným protiprávním jednáním zákazníka či třetích osob.

5.2  Poskytl-li dodavatel záruku za jakost, není zákazník oprávněn vůči dodavateli uplatnit nárok ze záruky, jestliže bez předchozího písemného souhlasu dodavatele v průběhu záruční lhůty sám provedl jakýkoli zásah na předmětu plnění, nebo pokud vada byla způsobena (i) použitím materiálů, zboží, součástek nebo příslušenství či dílů, které nebyly dodány dodavatelem nebo výrobcem zboží, (ii) nepříznivými povětrnostními vlivy, pokud by jim bylo zboží vystaveno, nebo instalace zboží nebyla provedena prostřednictvím odborných osob určených dodavatelem. Není-li písemně ujednáno jinak, platí, že dodavatel záruku na zboží či služby neposkytl.

5.3  Dodavatel v žádném případě neodpovídá za to, že zboží objednané a odebrané zákazníkem vyhovuje potřebám zákazníka a že je vhodné pro zákazníkem zamýšlený účel, pokud se k tomu výslovně nezavázal a zároveň ze strany zákazníka nebyly poskytnuty komplexní a úplné informace.

5.4  Za sjednané vlastnosti ve smyslu ustanovení §§ 2095 - 2098 OZ se považují výhradně specifikace uváděné výrobcem zboží či dodavatelem, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

5.5  Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že u dodávek partiového zboží zákazník zboží kupuje tak, jak stojí a leží, tj. dodavatel neodpovídá za technický stav ani použitelnost zboží. Dodavatel současně nenese jakoukoli odpovědnost za vady takového zboží a/nebo újmu (škodu) způsobenou jeho použitím.

5.6  Zákazník je povinen při převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout zjištěné vady zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne jeho převzetí. Skryté vady zboží je zákazník povinen reklamovat do 7 pracovních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců ode dne dodání zboží.

5.7  Obdobně, při převzetí zboží od přepravce (zejména PPL) je zákazník povinen dodávku s odbornou péčí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost zboží. V případě poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech zákazník neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí dodavatele a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že zákazník výše uvedený zápis nevyhotoví a/nebo bez dalšího potvrdí převzetí zásilky v dokladech přepravce, má se za to, že nárok zákazníka z odpovědnosti za vady spočívající v neúplné zásilce, v menším množství nebo zásilce se zjevnými vadami zaniká. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není zákazník povinen zásilku od přepravce převzít.

5.8  Vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka, je zákazník oprávněn písemně reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, tj. reklamace musí být dodavateli prokazatelně doručena nejpozději poslední den záruční doby, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů po jejím zjištění. V případě, že zákazník tuto svou povinnost nesplní řádně a včas, jeho nároky ze záruky zanikají.

5.9  Poruší-li zákazník svoji povinnost k včasné prohlídce zboží nebo k oznámení vad dodavateli dle těchto obchodních podmínek, je dodavatel oprávněn reklamaci odmítnout a případné nároky z takto reklamovaných vad nevznikají.

5.10  Reklamace zboží musí být uplatněna písemně a musí obsahovat alespoň označení reklamovaného zboží, popis vady a číslo faktury, číslo dodacího listu. Reklamace se považuje za uskutečněnou dnem, kdy bylo písemné oznámení o ní doručeno dodavateli.

5.11  K reklamaci je zákazník povinen předložit dodavateli kontrolní lístky s etiketou z dodané palety (zboží), popřípadě s etiketami dodaných složek reklamovaného papíru či jiného zboží. Zákazník je přitom povinen tyto kontrolní lístky po dobu trvání záruky zachovat a neodstraňovat a o této povinnosti poučit své obchodní partnery nebo konečné uživatele zboží. Poškození nebo odstranění uvedených kontrolních lístků způsobem, který znemožní identifikaci zboží, má za následek zánik práv z vad zboží či poskytnuté záruky a v takovém případě nelze uplatnit vůči dodavateli řádnou reklamaci vady dodaného zboží.

5.12  Zákazník je povinen spolu s reklamací předložit reklamované zboží nebo umožnit jeho prohlídku dodavatelem za účelem posouzení reklamované vady zboží a poskytnout veškeré doklady a informace vyžádané dodavatelem k posouzení reklamace. Zákazník je po dobu řešení reklamace povinen uskladnit reklamované zboží odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by mohl znemožnit kontrolu reklamovaných vad.

5.13  V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované skryté vady je rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty však zákazník bude mít vůči dodavateli nároky z odpovědnosti za vady nejvýše v rozsahu, v jakém může dodavatel uplatnit nároky z odpovědnosti za vady vůči osobě, která dodavateli zboží dodala.

5.14  Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne, kdy mu bylo předáno reklamovaného zboží (nebo umožněna jeho řádná prohlídka) včetně všech náležitostí dle tohoto článku obchodních podmínek.

5.15  V případě včasné a oprávněné reklamace obdrží zákazník proti vrácení reklamované dodávky náhradní zboží. Jestliže i nové plnění ze strany dodavatele je vadné, může zákazník požadovat slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupit od smlouvy však nelze, jestliže dodané zboží již bylo zákazníkem a/nebo třetí osobou nařezáno, potištěno a/nebo jinak zpracováno či znehodnoceno a/nebo poškozeno.

 

6. CENY A PLATBY (VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODESLÁNÍ A ŘEZÁNÍ)

 

6.1  Zákazník je povinen uhradit dodavateli dohodnutou kupní cenu, a to na základě faktury vystavené dodavatelem.

6.2  Není-li písemně dohodnuto jinak, platí pro dodávané zboží ceny podle ceníku dodavatele platného a účinného ke dni uzavření smlouvy nebo písemného potvrzení objednávky, přičemž tyto ceny jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují přepravní náklady, náklady na balení a úpravy, které se účtují samostatně vedle ceny dodávaného zboží. Při zjevně chybném stanovení ceny a/nebo při zjevných početních chybách je dodavatel oprávněn žádat po zákazníkovi poskytnutí dodatečně odpovídající platby.

6.3  Pro náklady dodavatele spojené s přepravou zboží platí následující podmínky: Pro dodávky v smluvní hodnotě zboží rovné a/nebo převyšující 10 000,- Kč se při dodání zboží zákazníkovi dopravními prostředky dodavatele přepravné neúčtuje. Pro dodávky do hodnoty 10 000,- Kč platí, že náklady spojené s přepravou mohou být v plném rozsahu převedeny k tíži zákazníka či je domluveno jinak. Výdaje za expresní zásilky vyžádané zákazníkem a za poštovní balíky jdou vždy k tíži zákazníka.

6.4  Náklady spojené s řezáním papíru a kartonu, opětovné balení do rysů a etiketování zboží budou zákazníkovi přeúčtovány dle ceníku dodavatele platného v době uzavření smlouvy.

6.5  Při platbě do 14 dnů od data vystavení faktury, eventuálně při platbě předem, může dodavatel poskytnout slevu ve výši 2 %. Poskytnutí slevy a další podmínky mimořádného zúčtování vyžaduje v každém případě písemné potvrzení dodavatele.

6.6  V případě prodlení zákazníka s plněním peněžitého závazku vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1971 OZ.

6.7  Ocitne-li se zákazník v prodlení s placením svých splatných závazků a/nebo dojde-li u zákazníka k podstatnému zhoršení majetkových poměrů, je dodavatel oprávněn požadovat neprodlené splacení všech svých pohledávek za zákazníkem, a to i tehdy, pokud již dodavatel přijal jako plnění zákazníka směnku a/nebo šek, které ještě nebyly proplaceny v penězích. Kromě toho je dodavatel v takovém případě oprávněn dle svého uvážení pozastavit další plnění do doby uhrazení dluhu, případně požadovat poskytnutí dalšího přiměřeného zajištění a podmínit splnění svých již splatných závazků zaplacením ceny zboží předem a/nebo poskytnutím přiměřeného zajištění. V případě, že tento požadavek dodavatele nebude splněn během dodatečně stanovené přiměřené lhůty, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Nárok dodavatele na náhradu újmy (škody) v plné výši zůstává nedotčen. V případě zastavení plateb a/nebo předlužení zákazníka odpadá povinnost stanovení dodatečné lhůty.

6.8  Zákazník je povinen uhradit dodavateli též logistický příplatek. Logistický příplatek zahrnuje platbu za veškeré poplatky, které musel dodavatel vynaložit v souvislosti s dodáním zboží (například mýtné). Výše logistického příplatku bude určena dle ceníku dodavatele platného v době uzavření smlouvy.

6.9  Dodavatel si vyhrazuje právo čas od času jednostranně změnit ceny uvedené v ceníku dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit kupní cenu zboží sjednanou ve smlouvě, a to v případě, že před uskutečněním plnění dojde ke změně cen výrobců a subdodavatelů, změně devizového kurzu (zejména vůči EUR či USD) nebo k navýšení jiných nákladů dodavatele (mzdové náklady, růst cen energií a vstupů apod.) o více než 5 % za období posledních 3 kalendářních měsíců. Kupní cena bude v takovém případě dodavatelem zvýšena nebo snížena ve stejném poměru. O této změně je dodavatel povinen informovat zákazníka předem, a to nejméně 5 dní před účinností plánované změny. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je zvýšení ceny vyšší než 10 % původně sjednané ceny, a to ke dni oznámené účinnosti změny kupní ceny.

6.10  Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení zálohy na kupní cenu až do výše 100 % v případě dodávek nestandardního zboží, tj. zboží pořízeného podle specifických požadavků zákazníka, jež není v běžné nabídce dodavatele.

6.11  Platby došlé od zákazníka se započítávají přednostně na úhradu smluvních pokut a zákonných úroků z prodlení a až poté na jistinu pohledávky, a to bez ohledu na odlišné určení ze strany zákazníka. Pořadí umořování jednotlivých dluhů zákazníka u dodavatele, je-li těchto dluhů více, určuje dodavatel dle svého uvážení.

6.12  Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu i tehdy, jestliže zboží bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka. Zákazník není oprávněn zadržet platby dohodnuté ceny z důvodu probíhající reklamace nebo z důvodu existence nároků z vad dodávek, resp. nároků ze záruky, nebo nároků na náhradu škody.

6.13  Započtení případných nároků zákazníka proti pohledávkám dodavatele je možné pouze s písemným souhlasem dodavatele. Zákazník rovněž není oprávněn uplatnit vůči dodavateli zadržovací právo ke zboží.

 

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 

7.1  Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých dalších peněžitých závazků zákazníka vůči dodavateli vzniklých z příslušné smlouvy. Do splnění těchto závazků zákazníka vůči dodavateli zůstává vlastníkem dodaného zboží dodavatel. Tím není dotčeno právo dodavatele požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží. Výše uvedená výhrada vlastnického práva se neuplatní v případě, kdy je zboží určeno pro zákazníka mimo ČR, resp. kdy místo dodání je mimo ČR; v takovém případě platí, že zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí ve skladu dodavatele v ČR, resp. okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, který zajišťuje dopravu zboží do místa dodání.

7.2  Zákazník je povinen po dobu, po kterou je dodané zboží ve vlastnictví dodavatele, vhodným způsobem označit toto zboží jako vlastnictví dodavatele.

7.3  V případě ukončení smlouvy dodavatelem z důvodu nezaplacení kupní ceny je zákazník povinen na vlastní náklady vrátit dodané zboží dodavateli ve lhůtě stanovené dodavatelem. Předmětné zboží je zákazník povinen vydat ve stavu, v jakém ho převzal. V případě, že zákazník bude v prodlení s vrácením zboží dodavateli, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z hodnoty nevráceného zboží za každý započatý den prodlení, a to až do výše celkové ceny nevráceného zboží. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody včetně ušlého zisku.

7.4  Zákazník se zavazuje uhradit dodavateli na základě písemné výzvy dodavatele veškeré náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s vymáháním nezaplacených pohledávek zákazníka po splatnosti, případně s vrácením zboží, a to včetně nákladů na případné právní zastoupení.

7.5  Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka dnem převzetí zboží, příp. nesplní-li zákazník povinnost převzít zboží řádně a včas, dnem, kdy mu dodavatel umožní se zbožím nakládat. Pokud byla smluvně sjednána povinnost dodavatele odeslat zboží zákazníkovi, přechází na zákazníka nebezpečí škody okamžikem předání zboží k přepravě prvnímu dopravci.

7.6  Uzavřením kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem zákazník zřizuje k zajištění pohledávky dodavatele na zaplacení kupní ceny či jiné smluvní odměny z této kupní smlouvy ve prospěch dodavatele zástavní právo k veškerým svým peněžitým pohledávkám vůči zákazníkovým odběratelům na uhrazení kupní ceny nebo jiné odměny těmito odběrateli zákazníku z titulu dodání zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, zákazníkem těmto zákazníkovým odběratelům (ať již je toto zboží dodáváno samostatně či zapracováno či připojeno do většího celku), a to s veškerým jejich příslušenstvím. Dodavatel uzavřením kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem takové zástavní právo přijímá. Spolu se zastavením těchto pohledávek se zákazník zavazuje sdělit dodavateli veškeré údaje a předat na vyžádání dodavatele podklady, které jsou s těmito pohledávkami spojeny.

7.7  Dostane-li se zákazník do prodlení a/nebo dojde-li po uzavření kupní smlouvy s dodavatelem ke zhoršení majetkových poměrů zákazníka, je dodavatel oprávněn uspokojit se tak, že plnění od poddlužníků ze zastavených pohledávek bude započteno, resp. použito na úhradu zajišťované pohledávky dodavatele za zákazníkem; dodavatel je oprávněn v této souvislosti zejména informovat o zřízení zástavního práva odběratele zákazníka jako poddlužníky a žádat je, aby plnili ze zastavených pohledávek přímo na účet dodavatele jako zástavního věřitele. Za účelem prokázání vzniku zástavního práva může dodavatel kdykoli požadovat od zákazníka všechny potřebné údaje, včetně všech relevantních dokumentů a též součinnost spočívající ve sdělení vzniku zástavního práva poddlužníku. Dodavatel se zavazuje vydat zákazníku jako zástavci vše, co převyšuje zajištěnou pohledávku zvýšenou o příslušenství a náklady, na jejichž náhradu má dodavatel jako zajištěný věřitel právo.

7.8  Zákazník je povinen pojistit na své náklady zboží proti požáru a prokázat dodavateli na požádání uzavření pojistky. Zákazník je povinen sdělit dodavateli bez odkladu, dojde-li k zásahům třetí strany vůči zboží dodanému se sjednaným zajišťovacím převodem vlastnického práva. Náklady spojené s uplatněním práv dodavatele vůči třetí osobě nese zákazník.

7.9  V případě nepříznivých majetkových poměrů zákazníka (předlužení, platební neschopnost, hrozící úpadek apod.) není dodavatel povinen nadále s takovým zákazníkem uzavírat další smlouvy či plnit smlouvy dosud nesplněné. Pohledávky dodavatele z již uskutečněných dodávek se v takovém případě stávají ihned splatnými.

7.10  Náklady na uplatnění práv dle tohoto článku obchodních podmínek nese zákazník.

7.11  Zákazník není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vzniklá ze vztahu, na nějž se aplikují tyto obchodní podmínky, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, a to ani částečně.

 

8. UTAJENÍ DAT, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1  Smluvní strany berou na vědomí, že informace, s nimiž se seznámí v souvislosti s uzavření a plnění smlouvy, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ a dle charakteru mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze smluvních stran dle ustanovení § 504 OZ.

8.2  Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nebudou zveřejňovat žádné informace o smlouvách, jež mezi sebou uzavírají, ani informace o druhé smluvní straně či jiné informace, s nimiž se seznámily v průběhu sjednávání a realizace vzájemné spolupráce. To neplatí, pokud je povinnost uveřejnit takové informace příslušný právním předpisem anebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení obchodních podmínek trvá i po ukončení smluvní spolupráce.

8.3  Zákazník v rozsahu, v jakém se ve vztahu k němu uplatní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci spolupráce s dodavatelem, a to po dobu spolupráce s dodavatelem a dalších 10 roků po ukončení spolupráce a v rozsahu, v jakém jejich zpracování dodavateli ukládá zvláštní zákon, zejména zákony daňové, nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Zákazník dává dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely (a) obsažené v rámci souhlasu zákazníka, (b) jednání o smluvním vztahu, (c) plnění smlouvy a ochrany práv a plnění povinností dodavatele, a (d) vedení statistiky. Osobní údaje o zákazníkovi objednatel zpracovává v rozsahu, v jakém je zákazník poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník souhlasí s tím, aby byly jím poskytnuté osobní údaje evidovány prostřednictvím výpočetní techniky v sídle společnosti Igepa bits GmbH, Id. číslo DE208986312, se sídlem Brückenstrasse 5A, D-10179 Berlin, společnost založená a registrovaná podle německého práva, a to i za pomoci zaměstnanců této společnosti. Pokud zákazník dodavatele písemně požádá, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Zákazník je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti; pokud se domnívá, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Zákazník prohlašuje, že byl dodavatelem poučen v rozsahu dle § 5 odst. 4 a § 11 Zákona.

 

9. NÁHRADA ŠKODY

 

9.1  Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající z uzavřené smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.

9.2  Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavírání smlouvy povinná strana jako důsledek svého možného porušení smluvních povinností předpokládala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež povinná strana v uvedené době znala nebo při obvyklé péči znát měla. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo hrubé nedbalosti.

9.3  Povinnost k náhradě škody nevzniká, pokud nesplnění povinnosti povinnou stranou bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna. Smluvní strana, která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tím způsobenou, pokud prokáže, že takové porušení povinnosti bylo důsledkem působení mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nebo vyšší moci.

9.4  Smluvní pokuta a/nebo náhrada újmy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.

9.5  Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah povinnosti dodavatele nahradit újmu zákazníkovi, která zákazníku v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, a to včetně smluvních pokut, je omezen, není-li v těchto obchodních podmínkách či ve smlouvě stanoveno jinak, do výše 5% ceny dodaného zboží, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda; ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené dodavatelem zákazníkovi se započítávají na náhradu újmy v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti dodavatele či jeho zaměstnanců.

 

10. VYŠŠÍ MOC

 

10.1  Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění smluvních povinností, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno zásahem vyšší moci a není v takovém případě povinna hradit jakoukoli náhradu škody či smluvní pokuty, na něž by jinak druhé smluvní straně vznikl nárok. Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka kterou byla povinná strana povinna překonat, ho však odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.

10.2  Zásah Vyšší moci znamená jakoukoli událost mimo možnost přiměřené kontroly a ovládání smluvní strany, která ze své podstaty nemůže být předvídána, nebo, pokud je předvídána, je ze své podstaty nevyhnutelná, a to včetně stávky, výluky nebo jiných průmyslových sporů (jedná-li se o vlastní zaměstnance, či zaměstnance třetích stran), výpadek energetických zdrojů nebo dopravní sítě, války, teroristického útoku, nepokojů, občanských nepokojů, ozbrojených konfliktů, úmyslného poškození, poruchy strojů nebo zařízení, požárů, povodní, bouří, zemětřesení nebo podobných událostí, přírodních katastrof nebo mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek.

10.3  Za zásah Vyšší moci se považuje též epidemiologické opatření. Epidemiologickým opatřením se rozumí omezující opatřeni přijímané v rámci území České republiky, případně též v celosvětovém měřítku z důvodu šíření virové nákazy (např. COVID-19), které může ovlivnit nebo úplně znemožnit výrobu, či dodávky zboží, a to i v případě, že smlouva byla uzavřena za trvání epidemiologických opatření, avšak po datu jejího uzavření dojde ke zpřísnění těchto opatření, jejichž rozsah a načasování smluvní strany v okamžiku uzavření smlouvy nemohli přesně předvídat (např. uzavření hranic pro nákladní dopravu, nařízení karantény v provozu smluvní strany či jejich smluvních partnerů, jejichž součinnost je pro plnění smlouvy nezbytná, nákaza klíčových zaměstnanců apod.).

10.4  Nesplnění povinnosti dodavatele nebo subdodavatele nebo jakékoli jiné strany nebude považováno za zásah vyšší moci ve smyslu těchto obchodních podmínek, pokud není samo způsobeno zásahem vyšší moci nebo pokud ve smlouvě není uvedeno jinak. V případě, kdy je toto nesplnění způsobeno zásahem vyšší moci na straně dodavatele, subdodavatele nebo jakékoli jiné strany, na odpovědnost stran v souvislosti s jejich prodlením souvisejícím s tímto nesplněním se použije obdobně ustanovení tohoto článku obchodních podmínek.

10.5  Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí smluvní povinnost, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění. V případě, že působení vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1  Dodavatel může znění těchto VOP jednostranně měnit či doplňovat; touto změnou již nebudou dotčeny uzavřené smlouvy. Změnu těchto VOP dodavatel zveřejní způsobem dle čl.11.2 v dostatečném předstihu, a to nejméně 30 dní před jejich plánovanou účinností.

11.2    Platné znění těchto obchodních podmínek a přehled aktuálních poplatků je zveřejněn na internetové adrese www.igepa.cz.

11.3  Je-li a/nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto VOP neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost všech ostatních ustanovení a/nebo ujednání. Strany se zavazují pro tento případ nahradit neplatná či neúčinná ustanovení takovými, která jsou nejblíže ekonomickému účelu původních ustanovení, popř. v nich vyjádřenému rozdělení rizika. Tímto však není dotčena platnost smlouvy jako celku.

11.4  Smluvní strany se zavazují, že budou vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s plněním smlouvy a že si budou poskytovat veškerou potřebnou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby bylo dosaženo účelu smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech důležitých věcech, které by mohly mít, byť i jen potencionální, vliv na plnění jejich závazků plynoucích ze smlouvy. Smluvní strany si budou zejména oznamovat změny týkající se jejich právní osobnosti (např. uskutečnění přeměny) a dále přechod závazků na právního nástupce nebo na třetí osobu.

11.5  Práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy nebo těchto se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také „NOZ“). Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a norem je vyloučena.

11.6  Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností obecným věcně příslušným soudem v Praze, tj. Městským soudem v Praze či Obvodním soudem pro Prahu 1.

11.7  Zákazník není oprávněn postoupit na třetí osobu jakoukoliv pohledávku anebo její část vyplývající ze smlouvy a/nebo jakoukoliv pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob (např. zástavní právem) bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2023 a v plném rozsahu nahrazují dosavadní obchodní podmínky dodavatele.

Igepa CZ s.r.o.