Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Igepa CZ s.r.o. (Správce osobních údajů ) víme, jak je pro naše zákazníky důležité soukromí, a snažíme se transparentně informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, přenášíme a uchováváme Vaše osobní údaje.

Společnost Igepa CZ s.r.o. považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm společnost Igepa CZ s.r.o. eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích. Žádost o vymazání osobních údajů je možné kliknutím na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na www.igepa.cz, www.igepa-sw.cz a www.topautofolie.cz nebo zaslat na e-mail: marketing@igepagroup.com.

Používáním webových stránek www.igepa.cz, www.igepa-sw.cz a www.topautofolie.cz souhlasíte se zásadami společnosti Igepa CZ s.r.o. při práci s osobními daty. Tyto zásady mohou být změněny zveřejněním její nové verze.


I. Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je: Igepa CZ s.r.o.
Ke stadionu 400, 250 70 Odolena Voda
IČ 48950441,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29260.
Tel.: (+420) 283 971 985-6
E-mail: marketing@igepagroup.com (dále jen „správce“).


II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, v souvislosti s objednávkou zboží, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení Vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace související s předmětem Vašeho podnětu a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kategorie a rozsah zpracovávaných dat jsou uvedeny zde.

Použití cookies

Naše webové stránky www.igepa.cz, www.igepa-sw.cz a www.topautofolie.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Prohlížením těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookies. Další informace.


IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše kontaktní údaje budeme včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se naším zákazníkem, budeme za účelem možnosti další správy automaticky uchovávat osobní údaje po dobu, která je stanovena zejména podle obecných a speciálních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

  • po dobu potřebnou k plnění příslušného obchodního účelu,
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány nebo převedeny do archivu. Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektu osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné. Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo s Vámi, nebo s Vaším souhlasem, prostřednictvím našeho zaměstnance. V případě navázání nového obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené při uzavření smlouvy Vámi. Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály. Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy. Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi (ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytli souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.


V. Kdo další bude mít přístup k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup pracovníci, kteří pro správce zajišťují další služby jako doprava, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas. Se všemi takovými subjekty uzavírá správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Seznam subjektů, které mohou přijít dále do styku s Vašimi kontaktními údaji, naleznete zde.


VI. Vaše práva

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.


VII. Kde si můžete stěžovat

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Igepa CZ s.r.o.
Jednatel společnosti: Ing. Petr Breburda
Ke stadionu 400, 250 70 Odolena Voda
IČ 48950441
Tel.: (+420) 283 971 985-6
E-mail: marketing@igepagroup.com

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz. Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.

Aktualizováno dne: 25. 7. 2023