Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. (dále jen „dodavatel“)
platné od 01. 01. 2019

1. PLATNOST PODMÍNEK
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a výkony dodavatele a také pro všechny budoucí kontrakty uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem (jak jsou tyto pojmy uvedeny níže) a jsou nedílnou součástí smluv uzavřených mezi dodavatelem a zákazníkem.

1.2 V případě, že zákazník odkáže v objednávce či jiné komunikaci na své obchodní podmínky, platí, že takové obchodní podmínky zákazníka jsou závazné pouze tehdy, pokud je dodavatel výslovně přijme. Dodavatel dále uvádí, že pokud neuvede výslovně písemně jinak, nesouhlasí s takovými obchodními podmínkami a vylučuje možnost uzavření smlouvy při přiložení takových obchodních podmínek. Odlišné podmínky zákazníka platí jen tehdy, jsou-li dodavatelem výslovně písemně uznány.

2. NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY (KONTRAKTU)
2.1 Nabídky, ceníky a katalogy dodavatele jsou volné, nezávazné a nemají povahu návrhu smlouvy. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká na základě elektronické, písemné, nebo ústní objednávky zákazníka a jejího následného potvrzení dodavatelem, a to v elektronické, písemné, nebo ústní formě, okamžikem odeslání tohoto potvrzení. Potvrzení objednávky zákazníka nemusí být dodavatelem provedeno ve formě, v jaké byla provedena objednávka.

2.2 Výše uvedený způsob uzavírání smluv platí i pro dodatky, změny a vedlejší ujednání smluv již uzavřených, pokud to jejich ustanovení nevylučují.

2.3 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při změně okolností není oprávněn domáhat se obnovení jednání o již uzavřené smlouvě.

2.4 V případě, že by zákazník potvrdil uzavřenou smlouvu způsobem dle § 1757 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodavatel předem prohlašuje, že případné odchylky a/nebo změny odmítá.

3. JAKOST A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ
3.1 Nepatrné a/nebo nevyhnutelné odchylky v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a/nebo jiných vlastnostech dodávaného zboží si dodavatel vyhrazuje v rámci běžných zvyklostí v oboru, kdy takové plnění s odchylkami se považuje za plnění řádné. Totéž platí i vzhledem k sortimentním změnám na straně původního výrobce zboží. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje oprávnění dodat zboží stejného druhu. Nejsou-li jakost a provedení smluvními stranami předem ujednány, pak je dodavatel oprávněn a povinen dodat zboží vhodné pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3.2 Podpůrně se pro množstevní, váhové a rozměrové odchylky použijí technické specifikace výrobce zboží.

3.3 Díky stálému technickému rozvoji není kvalita a kvantita již provedených dodávek rozhodující pro nové dodávky. Totéž se týká i vzorníků dodavatele. Platí vždy výhradně konkrétní dohoda při potvrzení objednávky zákazníka.

4. DODACÍ LHŮTA A DODÁVKA
4.1 Zpozdí-li se dodávka vlivem nepředvídatelných a dodavatelem nezaviněných okolností (např. stávek, provozních poruch, dopravních překážek, nedostatku surovin, úředních zásahů – také u subdodavatelů – zpožděného zásobování), je dodavatel oprávněn částečně a/nebo zcela odstoupit od již uzavřené smlouvy a/nebo dle své volby dobu plnění jednostranně prodloužit o dobu trvání překážky. Zákazník nemá v takovém případě právo na náhradu újmy (škody).

4.2 V případě uzavření smluv, ve kterých si zákazník vymínil dodatečnou lhůtu k odvolání (zrušení) takové smlouvy (rozvazovací podmínku), je dodavatel při překročení této lhůty a po marném uplynutí dodatečné lhůty 14 dnů oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu újmy (škody). Zároveň je dodavatel oprávněn požadovat, aby veškeré doposud platné a účinné smlouvy byly zákazníkem neprodleně splněny. V opačném případě má právo od takových smluv odstoupit a/nebo požadovat náhradu újmy (škody).

4.3 V případě, že je dodavatel zavázán dodat zákazníkovi zboží, které se nachází v jeho skladu, je dodavatel oprávněn zvolit vhodný dopravní prostředek dle svého uvážení. Dodavatel není povinen pojišťovat dodávané zboží.

4.4 Dodavatel je oprávněn poskytnout i dílčí plnění, není-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

4.5 Vznikne-li zákazníkovi újma (škoda) v důsledku prodlení na straně dodavatele jím zaviněného, dodavatel za tuto újmu (škodu) odpovídá, pokud svůj závazek nesplní ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty písemně poskytnuté zákazníkem. Výše nároku na náhradu újmy (škody) způsobené prodlením na straně dodavatele v takovém případě činí nejvýše 5% z hodnoty dlužného plnění.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
5.1 Při převzetí zboží od přepravce (zejména PPL) je zákazník povinen dodávku s odbornou péčí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost zboží. V případě poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech zákazník neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí dodavatele a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že zákazník výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel.
Při reklamaci skrytých vad bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou. U reklamací je nutno předložit dodavateli kontrolní lístky s etiketou z dodané palety (zboží), popřípadě s etiketami dodaných složek papíru či jiného zboží.

5.2 U dodávek partiového zboží zákazník zboží kupuje tak, jak stojí a leží. Dodavatel tak nenese jakoukoli odpovědnost za vady takového zboží a/nebo újmu (škodu) způsobenou jeho použitím.

5.3 Dodavatel neodpovídá za to, že dodané zboží je vhodné k účelům předpokládaným zákazníkem, ledaže o tom dodavatel zákazníka výslovně písemně ujistil.

5.4 V případě včasné a oprávněné reklamace obdrží zákazník proti vrácení reklamované dodávky náhradní zboží. Jestliže i nové plnění ze strany dodavatele je vadné, může zákazník požadovat slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupit od smlouvy však nelze, jestliže dodané zboží již bylo zákazníkem a/nebo třetí osobou nařezáno, potištěno a/nebo jinak zpracováno či znehodnoceno a/nebo poškozeno.

5.5 Započtení případných nároků zákazníka proti pohledávkám dodavatele je možné pouze s písemným souhlasem dodavatele.

6. CENY A PLATBY (VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODESLÁNÍ A ŘEZÁNÍ)
6.1 Kupní cenou zboží se rozumí cena stanovená dodavatelem při uzavření smlouvy a/nebo dodavatelem akceptovaná v potvrzení objednávky s připočtením DPH v zákonné výši. Při zjevně chybném stanovení ceny a/nebo při zjevných početních chybách je dodavatel oprávněn žádat po zákazníkovi poskytnutí dodatečně odpovídající platby.

6.2 Pro náklady dodavatele spojené s přepravou zboží platí následující podmínky: Pro dodávky v smluvní hodnotě zboží rovné a/nebo převyšující 10 000,- Kč se při dodání zboží zákazníkovi dopravními prostředky dodavatele přepravné neúčtuje. Pro dodávky do hodnoty 10 000,- Kč platí, že náklady spojené s přepravou jdou v plném rozsahu k tíži zákazníka. Výdaje za expresní zásilky vyžádané zákazníkem a za poštovní balíky jdou vždy k tíži zákazníka.

6.3 Náklady spojené s řezáním papíru a kartonu, opětovné balení do rysů a etiketování zboží budou zákazníkovi přeúčtovány dle ceníku dodavatele platného v době uzavření smlouvy.

6.4 Pro případ uzavření smlouvy, jejíž doba plnění převyšuje dobu tří kalendářních měsíců od data její účinnosti, je dodavatel oprávněn uplatnit výhradu změn sjednané ceny v závislosti na změny cen výrobců a subdodavatelů, jakož i změny devizového kurzu. Zároveň platí, že dodavatel je oprávněn přizpůsobit sjednanou cenu, jestliže ceny a/nebo mzdové a vedlejší mzdové náklady v důsledku zákonných a/nebo tarifních změn stoupnou celkem o více než 5% za období trvání smlouvy. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je zvýšení ceny vyšší než 10% původně sjednané ceny.

6.5 Při platbě do 14 dnů od data vystavení faktury, eventuelně při platbě předem, může dodavatel poskytnout slevu ve výši 2%. Poskytnutí slevy a další podmínky mimořádného zúčtování vyžaduje v každém případě písemné potvrzení dodavatele.

6.6 V případě prodlení zákazníka s plněním peněžitého závazku vzniká dodavateli nárok na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.7 Ocitne-li se zákazník v prodlení s placením svých splatných závazků a/nebo dojde-li u zákazníka k podstatnému zhoršení majetkových poměrů, je dodavatel oprávněn požadovat neprodlené splacení všech svých pohledávek za zákazníkem, a to i tehdy, pokud již dodavatel přijal jako plnění zákazníka směnku a/nebo šek, které ještě nebyly proplaceny v penězích. Kromě toho je dodavatel v takovém případě oprávněn požadovat poskytnutí dalšího přiměřeného zajištění a podmínit splnění svých již splatných závazků zaplacením ceny zboží předem a/nebo poskytnutím přiměřeného zajištění. V případě, že tento požadavek dodavatele nebude splněn během dodatečně stanovené přiměřené lhůty, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Dodavatelův nárok na náhradu újmy (škody) v plné výši zůstává nedotčen. V případě zastavení plateb a/nebo předlužení zákazníka odpadá povinnost stanovení dodatečné lhůty.

6.8 Zákazník je povinen uhradit dodavateli i logistický příplatek. Logistický příplatek zahrnuje platbu za veškeré poplatky, které musel dodavatel vynaložit v souvislosti s dodáním zboží (například mýtné). Výše logistického příplatku bude určena dle ceníku dodavatele platného v době uzavření smlouvy.

7. VLASTNICKÁ PRÁVA
7.1 K přechodu vlastnictví ke zboží na zákazníka dochází naložením zboží do dopravního prostředku, kterým bude zboží dodáno zákazníkovi, a to bez ohledu na to komu takovýto dopravní prostředek patří či kdo zajišťuje přepravu.

7.2 Zákazník se zavazuje, že do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží zajišťuje svůj dluh vůči dodavateli tím, že na něj dočasně převádí své vlastnické právo ke zboží. Po uhrazení kupní ceny zboží, včetně případného příslušenství, přechází vlastnické právo ke zboží automaticky zpět na zákazníka. Po dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva ke zboží je zákazník povinen nakládat se zbožím s náležitou péčí, zejména dbát, aby nebylo svévolně znehodnoceno nebo poškozeno. Zákazník není oprávněn za takto vynaloženou péči požadovat po dodavateli žádné dodatečné plnění.

7.3 Zajišťovací převod práva na zboží podle výše uvedeného odstavce zaniká rovněž zpracováním, znehodnocením nebo poškozením daného zboží. Takový zánik zajišťovacího převodu vlastnického práva nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu újmy (škody).

7.4 Nebezpečí újmy (škody) na zboží přechází na zákazníka naložením zboží do dopravního prostředku, kterým bude zboží dodáno zákazníkovi, a to bez ohledu na to, komu takovýto dopravní prostředek patří.

7.5 Uzavřením kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem postupuje zákazník dodavateli veškeré své peněžité pohledávky vůči zákazníkovým odběratelům, které mu vzniknou z neuhrazení kupní ceny při dalším prodeji dodavatelem dodaného zboží a/nebo z jiného právního důvodu, a to s veškerým jejich příslušenstvím. Na výzvu dodavatele je zákazník povinen oznámit postoupení výše uvedených pohledávek svým odběratelům. Dostane-li se zákazník do prodlení a/nebo dojde-li po uzavření kupní smlouvy s dodavatelem ke zhoršení majetkových poměrů zákazníka, je dodavatel oprávněn informovat o postoupení další odběratele zákazníka. Za účelem prokázání postoupení může dodavatel kdykoli požadovat od zákazníka všechny potřebné údaje, včetně všech relevantních dokumentů.

7.6 Spolu s postoupením pohledávky se zákazník zavazuje předat dodavateli veškeré údaje a podklady, které jsou s pohledávkou spojeny. Zákazník je oprávněn inkasovat postoupenou pohledávku za dalším odběratelem výhradně na účet dodavatele.

7.7 Zákazník je povinen pojistit na své náklady zboží proti požáru a prokázat dodavateli na požádání uzavření pojistky. Zákazník je povinen sdělit dodavateli bez odkladu, dojde-li k zásahům třetí strany vůči zboží dodanému se sjednaným zajišťovacím převodem vlastnického práva. Náklady spojené s uplatněním práv dodavatele vůči třetí osobě nese zákazník.

7.8 V případě nepříznivých majetkových poměrů zákazníka není dodavatel povinen nadále s takovým zákazníkem uzavírat další smlouvy či plnit smlouvy dosud nesplněné. Pohledávky dodavatele z již uskutečněných dodávek se v takovém případě stávají ihned splatnými.

7.9 Náklady na uplatnění práv dle bodu 7.1 až 7.5 nese zákazník.

7.10 Zákazník není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vzniklá ze vztahu, na nějž se aplikují tyto obchodní podmínky, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, a to ani částečně.

8. POUŽITELNÉ PRÁVO, MÍSTO PLNĚNÍ, ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST, STARÉ PODMÍNKY
8.1 Pro obchodní vztahy a veškeré právní vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem platí výlučně právo České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a předpisy související.

8.2 Místem plnění dodávek a prací je Odolena Voda, sídlo dodavatele, nedohodnou-li strany něco jiného.

8.3 Je-li a/nebo stane-li se některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách a/nebo v rámci jiných ujednání neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost všech ostatních ustanovení a/nebo ujednání. Strany se zavazují pro tento případ nahradit neplatná či neúčinná ustanovení takovými, která jsou nejblíže ekonomickému účelu původních ustanovení popř. v nich vyjádřenému rozdělení rizika.

8.4 Všechny dřívější dodací a prodejní podmínky se tímto ruší.

9. PŘÍSLUŠNOST SOUDU, UTAJENÍ DAT, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské Komoře České republiky a Agrární Komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

9.2 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

9.3 Zákazník v rozsahu, v jakém se ve vztahu k němu uplatní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci spolupráce s dodavatelem, a to po dobu spolupráce s dodavatelem a dalších 10 roků po ukončení spolupráce a v rozsahu, v jakém jejich zpracování dodavateli ukládá zvláštní zákon, zejména zákony daňové, nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Zákazník dává dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely (a) obsažené v rámci souhlasu zákazníka, (b) jednání o smluvním vztahu, (c) plnění smlouvy a ochrany práv a plnění povinností dodavatele, a (d) vedení statistiky. Osobní údaje o zákazníkovi objednatel zpracovává v rozsahu, v jakém je zákazník poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník souhlasí s tím, aby byly jím poskytnuté osobní údaje evidovány prostřednictvím výpočetní techniky v sídle společnosti Igepa papertec GmbH, Id. číslo DE208986312, se sídlem Brückenstrasse 5A, D-10179 Berlin, společnost založená a registrovaná podle německého práva, a to i za pomoci zaměstnanců této společnosti. Pokud zákazník dodavatele písemně požádá, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Zákazník je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti; pokud se domnívá, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Zákazník prohlašuje, že byl dodavatelem poučen v rozsahu dle § 5 odst. 4 a § 11 Zákona.“
igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace