Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Práva

Práva subjektu

Fyzické osoby mají ve vztahu ke svým osobním údajům a správcům těchto údajů tato práva:

Čl. GDPR 12-14

Právo - být informován

Komentář - máte právo být informováni o tom, jaká data o Vás správce nebo zpracovatel zpracovává, za jakým účelem tak činí, jak dlouho data uchovává, zda je předává dalším subjektům nebo to má v úmyslu.

Čl. GDPR 15
Právo – na přístup

Komentář - přístup ke svým údajům, získání kopie, informace o zpracování.

Čl. GDPR 16
Právo - na opravu

Komentář - právo na opravu chybných nebo neúplných údajů.

Čl. GDPR 17
Právo - na výmaz

Komentář - pominul-li účel zpracování, odvolali jste souhlas nebo je zpracování protiprávní, můžete požadovat výmaz svých osobních údajů.

Čl. GDPR 18
Právo - na omezení zpracování

Komentář - můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů po dobu řešení námitky, o zrušení omezení musíte být informováni včetně jeho důvodu.

Čl. GDPR 19
Právo - na oznámení změn nebo výmazu či omezení zpracování

Komentář- oznámení o provedení změn Vašich osobních údajů, jejich výmazu, omezení zpracování nebo jeho ukončení, o příjemcích Vašich osobních údajů.

Čl. GDPR 20
Právo - na přenositelnost

Komentář - právo získat u některých služeb data ve strukturovaném běžném nebo standardizovaném formátu.

Čl. GDPR 21
Právo - na námitku

Komentář - při oprávněném zájmu z důvodu Vaší individuální situace nebo proti profilování nebo přímému marketingu můžete vznést námitku proti zpracování. Správce musí prokázat oprávněný důvod pro tyto činnosti.

Čl. GDPR 22
Právo - nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Komentář - právo, aby o Vás nerozhodl výhradně automat. Můžete si vyžádat rozhodnutí člověka.

Čl. GDPR 77
Právo - podat stížnost

Komentář - podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/

Čl. GDPR 79
Právo - na účinnou soudní ochranu

Komentář - můžete se obrátit ve sporu se správcem na soud.

Čl. GDPR 80
Právo - být zastoupen neziskovým subjektem

Komentář - můžete zplnomocnit neziskový subjekt, aby Vás zastupoval ve sporu se správcem a on je povinen s ním jednat.

Čl. GDPR 82
Právo - na náhradu újmy

Komentář - správce je povinen nahradit subjektu údajů újmu, která mu vznikla.