Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Nové VOP

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 1. 2019 máme upravené Všeobecné obchodní podmínky. Změny se týkají práv a povinností při převzetí zboží: 

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
5.1 Při převzetí zboží od přepravce (zejména PPL) je zákazník povinen dodávku s odbornou péčí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost zboží. V případě poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech zákazník neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí dodavatele a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že zákazník výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel.
Při reklamaci skrytých vad bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou. U reklamací je nutno předložit dodavateli kontrolní lístky s etiketou z dodané palety (zboží), popřípadě s etiketami dodaných složek papíru či jiného zboží.

Celý text Všeobecných obchodních podmínek najdete ZDE.

Další novinky

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17